Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bemiddelingsvoorwaarden
Woonbemiddeling van DITOvastgoed.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 De algemene bepalingen van woonbemiddeling DITO Vastgoed zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Woonbemiddeling DITOvastgoed en ingeschrevenen of opdrachtgevers.
Artikel 2 Definities
2.1 Woonbemiddeling DITO Vastgoed is een woonbemiddelingsbureau die bemiddelt in particulier- en bedrijfsonroerend goed tussen verhuurders en huurders en is gevestigd Postbus 266, 6660 AG Elst.
2.2 Een ingeschreven woningzoekende is natuurlijk- of rechtspersoon die zich heeft ingeschreven in het woningzoekende bestand van Woonbemiddeling DITO Vastgoed, hierna te noemen ingeschrevene.
2.3 Een verhuurder is een natuurlijk- of rechtspersoon die woonruimte te huur aanbiedt en ook gerechtigd is om deze te verhuren, hierna te noemen opdrachtgever.
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever de woonruimte of bedrijfsruimte heeft geaccepteerd en de bemiddelingskosten hiervoor heeft voldaan aan Woonbemiddeling DITO Vastgoed. De hoogte van de bemiddelingskosten staan vermeldt in artikel 5 en zijn per bemiddeling eenmalig.
3.2 Alvorens een huurovereenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht geldige identiteitspapieren, recent loonstrookje en eventueel werkgeversverklaring/arbeidsovereenkomst aan woonbemiddeling DITO Vastgoed te overleggen.
3.3 Alle door woonbemiddeling DITO Vastgoed gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.
3.4 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van opdrachtgever zelf.
Artikel 4 Kosten van inschrijving
4.1 Opdrachtgever is aan woonbemiddeling DITO Vastgoed € 25,00 inschrijfgeld verschuldigd. Na inschrijving via internet zal opdrachtgever voorafgaande aan de eerste bezichtiging die opdrachtgever heeft met woonbemiddeling DITO Dastgoed, het inschrijfgeld voldaan moeten hebben.
4.2 De inschrijfkosten zijn eenmalig en de inschrijfduur is voor onbepaalde tijd.
4.3 Indien de ingeschrevene de inschrijving wenst op te zeggen dan kan dit door dit ons te melden via de email: info@ditovastgoed.nl.
Artikel 5 Werkzaamheden
5.1 De aanvang van de werkzaamheden door woonbemiddeling DITO Vastgoed geschiedt na inschrijving.
5.2 De werkzaamheden die door woonbemiddeling DITO Vastgoed zullen worden verricht, houden in:

  • het aanbieden van woonruimte,
  • bezichtigen van woonruimte (indien het inschrijfgeld is voldaan)

Artikel 6 Betaling
6.1 Indien uit de bemiddeling door Woonbemiddeling DITOvastgoed voor de opdrachtgever een huurovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever aan Woonbemiddeling DITOvastgoed op of uiterlijk 1 dag na acceptatie van de woonruimte, contant of per storting aan Woonbemiddeling DITOvastgoed verschuldigd: Bemiddelingskosten (courtage) gelijk aan 80% maandhuur exclusief 19% BTW. Indien in de maandhuur servicekosten en/of gas- en elektrakosten zijn inbegrepen, worden de bemiddelingskosten hierover doorberekend. De betaling van de bemiddelingskosten is een intentie tot huur en wordt na 24 uur van betaling niet gerestitueerd aan woningzoekende.
6.2 Woningzoekende kan een optie nemen op een woonruimte d.m.v. een aanbetaling van minimaal € 150,00 te voldoen aan Woonbemiddeling DITOvastgoed. De aanbetaling is een intentie tot huur en wordt na 24 uur van betaling niet gerestitueerd aan woningzoekende. Indien de eigenaar niet akkoord gaat met de kandidaat, wordt de aanbetaling terugbetaald.
6.3 Ingeschrevenen kunnen op de aangeboden huurwoningen een optie voor bepaalde tijd nemen.
6.4 De in lid 1 of 2 van dit artikel genoemde bedragen zijn eenmalig per bemiddeling aan Woonbemiddeling DITOvastgoed verschuldigd. De bedragen dienen op of uiterlijk 1 dag na acceptatie van de woonruimte, per contant of storting aan Woonbemiddeling DITOvastgoed te worden voldaan.
6.5 Eventuele gerechtelijke kosten of buitenrechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van debiteur komen.
6.6 Indien u en/of uw relaties op een adres gaan wonen, dat u van Woonbemiddeling DITOvastgoed verkregen heeft, bent u bemiddelingskosten (courtage) aan Woonbemiddeling DITOvastgoed verschuldigd. De bedragen hiervan staan vermeldt in artikel 6.1.
6.7 De sleuteloverdracht en de oplevering van een te huren woning kan alleen dan plaats vinden wanneer de huurovereenkomst in tweevoud is ondertekend en de huursom, de waarborgsom en de courtage aan Woonbemiddeling DITOvastgoed zijn voldaan.
6.8 Restitutie van betalingen is niet mogelijk.
Artikel 7 Gunning
7.1 De opdrachtgever beslist uiteindelijk aan wie de woning wordt toegewezen.
Artikel 8 Algemene bepalingen
8.1 Aan een huurovereenkomst zullen de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte als bijlage worden bijgevoegd. Dit model is door de Raad voor Onroerende Zaken (R.O.Z.) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 74/2003.
Artikel 9 Bijzondere bepalingen
9.1 Woonbemiddeling DITOvastgoed behoudt zich het recht voor om de Algemene Bepalingen van Woonbemiddeling DITOvastgoed te wijzigen of aan te passen.
9.2 De door Woonbemiddeling DITOvastgoed verstrekte informatie is vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor ingeschreven woningzoekenden en de opdrachtgevers.
9.3 Er kunnen geen rechten aan de Algemene Bepalingen van Woonbemiddeling DITOvastgoed worden ontleend.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De opdrachtgevers en de ingeschrevenen vrijwaren Woonbemiddeling DITOvastgoed tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Woonbemiddeling DITOvastgoed voor de opdrachtgevers of ingeschrevenen worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Woonbemiddeling DITOvastgoed.
10.2 Woonbemiddeling DITOvastgoed is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen door de opdrachtgever.