Home » Beheer » Financieel beheer

Financieel beheer

  • Het innen van de huur en van de vergoedingen of voorschotbedragen wegens leveringen en diensten en overige bedragen, welke huurders uit hoofde van de huurovereenkomst verschuldigd zijn, waaronder begrepen-voor zover van toepassing-de verzorging van de automatische incasso via daartoe verstrekte machtigingen, de registratie en de verwerking van de ontvangsten, de bewaking van de tijdige en correcte betaling van de verschuldigde huurbedragen, het verzenden van aanmaningen inzake achterstallige bedragen alsmede het inschakelen van een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder tot het nemen van gerechtelijke maatregelen. De beheerder rapporteert periodiek aan de eigenaar omtrent eventuele betalingsachterstanden van huurders en adviseert hem in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk of juridische bijstand noodzakelijk is om inning van de achterstallige betalingen te bevorderen.
  • Het maandelijks, onder overlegging van een afrekening, met de eigenaar verrekenen van het batig saldo van de ontvangsten en uitgaven. De beheerder heeft het recht daarbij tegelijkertijd de hem ingevolge deze overeenkomst toekomende bedragen te verrekenen. De beheerder is bevoegd maar niet verplicht tot het verrichten van noodzakelijke betalingen aan derden die de nog onder zijn berusting verkerende opbrengsten te boven gaan. In geval bij hem een negatief saldo optreedt, zal de eigenaar dit desgevraagd onmiddellijk aanzuiveren.
  • Het administreren van de kosten wegens leveringen en diensten en de daarop betrekking hebbende (voorschot-)betalingen van huurders en het jaarlijks vervaardigen van de afrekening met de huurders van de werkelijke kosten.
  • Het afgeven van de verhuurdersverklaring ten behoeve van de aanvragen van individuele huursubsidie.
  • Het adviseren van de eigenaar inzake de mogelijkheden tot jaarlijkse huurprijsaanpassingen en het doen van voorstellen daarover aan de huurders.
  • Het vervaardigen van huurnota’s aan huurders voor BTW-geopteerde huurovereenkomsten.
  • Het aanleggen en bijhouden van een administratie ten dienste van een verantwoord beheer.
  • Het bij beëindiging van een huurovereenkomst aansprakelijk stellen van huurders voor geconstateerde beschadigingen en vermissingen, met inbegrip van het (laten) verhalen van de daarmee gemoeide kosten op de (ex)huurder c.q. verrekening daarvan met de eventueel betaalde waarborgsommen en verstrekte bankgaranties.
  • Administratieve afhandeling van huurcommissiezaken.
  • In het algemeen het verrichten van al die administratieve handelingen welke in het kader van een goed beheer wenselijk of noodzakelijk worden geacht