Home » Beheer » Technisch beheer

Technisch beheer

  • Het inspecteren van het onroerend goed.
  • Het behandelen van meldingen van huurders van technische onvolkomenheden.
  • Het binnen 24 uur telefonisch aan de eigenaar melden van bijzondere gebeurtenissen, zoals brand, explosie, inbraak, storm, wateroverlast welke direct of indirect schade aan het onroerend goed (kunnen) veroorzaken.
  • Het namens de eigenaar verstrekken van onderhoudsopdrachten. Tot een overeengekomen limietbedrag kan dit geschieden zonder voorafgaand overleg met de eigenaar; zijn de verwachte kosten hoger, dan zullen terzake één of meer offertes met een daarbij behorend advies aan de eigenaar worden voorgelegd. In spoedeisende gevallen is de beheerder gemachtigd tot het treffen van de noodzakelijke maatregelen, met dien verstande dat voor zover de kosten daarvan meer bedragen dan de genoemde limiet, de eigenaar daarover terstond wordt ingelicht, met zo nodig een uitvoerige toelichting op de ontstane situatie en de getroffen maatregelen.
  • Het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden en erop attent zijn dat de aannemer de nota’s voor uitgevoerd werk binnen een redelijke termijn na de uitvoering van de opdracht indient.
  • Het controleren van de betreffende onderhoudsnota’s op prijs en uitvoering van de werkzaamheden in relatie tot de verstrekte opdracht.
  • In het algemeen ervoor zorgdragen en erop toezien dat de onderhoudswerkzaamheden alsmede de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verstrekking van leveringen en diensten aan huurders op verantwoorde wijze en tegen redelijke prijzen plaatsvinden.
  • Het ter betaling stellen en/of betalen van geaccordeerde nota’s.
  • Het in zijn archief bewaren van de relevante stukken met betrekking tot alle genoemde werkzaamheden, zoals bestekken, offertes, goedkeuringsformulieren, inspectierapporten, e.d., gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn.
  • Het controleren van leegstaande panden.